Gebiedsanalyses

Met een cultuurhistorische gebiedsanalyse komt de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van een gebied tot leven. Stedenbouwkundige en landschappelijke structuren, bebouwing, groen en archeologie zijn daarbij de belangrijkste componenten.

Goed inzicht in de cultuurhistorische kwaliteiten van een gebied kan leiden tot het opstellen van randvoorwaarden voor behoud en inpassing ervan. Een dergelijke analyse kan dan ook dienen als inspiratiebron voor het ontwerp.

De doelstellingen van de cultuurhistorische gebiedsanalyse sluiten uitstekend aan bij het kernbegrip “behoud door ontwikkeling”, zoals dit in de beleidsnota Belvedere is geformuleerd.

Het MAB heeft sinds het begin van de jaren ’90 talloze gebiedsanalyses uitgevoerd voor diverse gemeenten in heel Nederland.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl