Beleid projecten

Hieronder een kleine greep uit onze Beleid projecten

Ondersteuning Cultuurhistorie, team Ruimtelijke Vormgeving, Apeldoorn

Sinds mei 2017 wordt het Team Ruimtelijke Vormgeving van de gemeente Apeldoorn tijdelijk versterkt door onze medewerkers CeesJan Frank en John de Jong. De werkzaamheden zijn toegespitst op beleidsondersteuning voor de afdeling Cultuurhistorie van het team.

Project:Ondersteuning Cultuurhistorie, team Ruimtelijke Vormgeving
Locatie: Apeldoorn
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Cultuurhistorie in kaart: op weg naar nieuw erfgoedbeleid, Project:Cultuurhistorie in kaart: op weg naar nieuw erfgoedbeleid
Locatie:
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Ondersteuning Commissie Beeldkwaliteit, Nijmegen

Sinds februari 2017 wordt het secretariaat van de Commissie Beeldkwaliteit in Nijmegen tijdelijk ondersteund door onze medewerkers Connie van den Broek en Miranda Lemmens.

De Commissie Beeldkwaliteit is een onafhankelijke adviescommissie die het gemeentebestuur adviseert over zaken die verband houden met cultuurhistorie, welstand en ruimtelijke inrichting en vormgeving. 

In de praktijk betekent dit, dat jaarlijks enkele honderden bouw-, restauratie- en verbouwingsplannen aan de commissie worden voorgelegd met het verzoek te beoordelen of de plannen voldoen aan de welstandscriteria zoals opgenomen in de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit. Bij monumenten en beschermde gebieden is aanvullend de vraag of de plannen verenigbaar zijn met de monumentale kwaliteiten aan de orde. 

Het adviseringsverzoek resulteert in een positief of negatief advies. Het gaat hierbij om een geïntegreerd advies, hetgeen betekent dat in één advies zowel het welstandsaspect als het monumentenbelang is vertegenwoordigd. Het advies, dat altijd gericht is aan het College van B&W, wordt betrokken bij de besluitvorming op de vergunningaanvraag (omgevingsvergunning).


Project:Ondersteuning Commissie Beeldkwaliteit
Locatie: Nijmegen
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Cultuurhistorische waardenkaarten, Landelijk

Veel Nederlandse gemeenten beschikken inmiddels over een cultuurhistorische waardenkaart. Zo’n kaart laat zien waar cultuurhistorische waarden voorkomen of zijn te verwachten. Het kan dan gaan om aardkundige, archeologische, historisch-geografische, historisch-bouwkundige, stedenbouwkundige en andere waarden.

De cultuurhistorische waardenkaart wordt gemaakt voor het ontwikkelen van ruimtelijke plannen en voor het formuleren van erfgoedbeleid. Ook is het een belangrijke onderlegger voor de planologische borging in bestemmingsplannen en kan de kaart dienen als inspiratie voor stedenbouwkundig en landschap-architectonisch ontwerp.
Ook toeristisch-recreatieve en lokaalhistorische onderzoeksprojecten vinden veel informatie in de waardenkaart, die zo is ingericht, dat allerlei informatieve kaartbeelden kunnen worden getoond. 

Het Monumenten Advies Bureau heeft meegewerkt aan de waardenkaarten van Coevorden (samen met ADC Heritage), Leiden, Nieuwegein, Vianen en Geldermalsen (samen met RAAP Archeologisch Adviesbureau). Ook verleenden we assistentie bij het maken van de kaarten van de gemeente Nijmegen en Deventer. Op dit moment zijn de kaarten voor de gemeenten Aa en Hunze en Putten in de maak. Voor de gemeente Schijndel wordt een update van een eerder gemaakte Cultuurhistorische waardekaart voorbereid.


Project:Cultuurhistorische waardenkaarten
Locatie: Landelijk
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Commissiewerkzaamheden, Doetinchem, Ede, Grave

Sinds begin 2011 is CeesJan Frank lid van de Commissie Cultuurhistorie in de gemeente Doetinchem. Tijdens de vergaderingen adviseert hij over zaken die te maken hebben met historische stedenbouw, architectuur- en bouwhistorie en de esthetiek van bebouwing.
Ook in de gemeente Ede is CeesJan inmiddels als commissielid Architectuurhistorie werkzaam in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Miranda Lemmens ondersteunt tijdelijk de Commissie Beeldkwaliteit in de gemeente Nijmegen (zie project Ondersteuning Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen) en Frank Haans heeft zitting in de commissie Ruimtelijke Kwaliteitszorg in de gemeente Grave.

Project:Commissiewerkzaamheden
Locatie: Doetinchem, Ede, Grave
Werkzaamheden:
Kaart: Zie object op kaart

Cultuurhistorische Atlas, Leiden

Vanuit de Modernisering Monumentenwet (MoMo) wordt beoogd om cultuurhistorie structureel een plaats te geven binnen bestemmingsplannen. Hiervoor is het noodzakelijk dat cultuurhistorische waarden al in een vroeg stadium van het ruimtelijke proces bekend zijn. Ook speelt cultuurhistorie steeds vaker een inspirerende rol: zowel in het ontwerpproces van delen van de stad, als voor de historisch geïnteresseerde burger. Kennis over van een waardering van het cultuurhistorisch erfgoed -bestaand of verdwenen- is om deze reden noodzakelijk. Daarom ontwikkelt de gemeente Leiden een digitale Cultuurhistorische Atlas. 

In opdracht van de gemeente Leiden werkt het MAB aan verschillende kaartlagen voor de Cultuurhistorisch Atlas Leiden. Met name voor technische ondersteuning is samenwerking gezocht met RAAP Archeologisch Adviesbureau West-Nederland.
De werkzaamheden omvatten het maken van informatiekaarten die de nog aanwezige, maar ook de verdwenen cultuurhistorisch structuren en objecten weergeven, met onder meer de thema's bouwhistorie buiten de singels, religieus erfgoed, historisch straatmeubilair, industrieel erfgoed en naoorlogs erfgoed. In de database worden ook waarderingen opgenomen, zodat het te zijner tijd mogelijk is de kaarten te vertalen naar waarderings- en beleidskaarten.

Project:Cultuurhistorische Atlas
Locatie: Leiden
Werkzaamheden:
Status:Gereed
Kaart: Zie object op kaart

Gebiedsanalyses Apeldoorn, 

Voor de gemeente Apeldoorn is inmiddels een groot aantal gebiedsanalyses samengesteld, die als input dienen voor de nieuwe bestemmingsplannen, die voor diverse gebieden in voorbereiding zijn. De analyses bestaan uit een schets van de ontstaans-, ontwikkelings- en functionele geschiedenis van de gebieden en een overzicht van de belangrijkste fasen in de stedenbouwkundige ontwikkeling. Verder wordt een cultuurhistorische bebouwingskarakteristiek gegeven en bevatten de rapporten het resultaat van een uitvoerige objectinventarisatie, die een beeld geeft  van de in de gebieden aanwezige cultuurhistorische waardevolle bebouwing: rijks- en gemeentelijke monumenten en andere karakteristieke en beeldbepalende objecten, complexen en ensembles.

Inmiddels zijn analyses afgerond voor onder meer de plangebieden Loenen, Hoenderloo, Brinkhorst en Orden, Het Loo en Kerschoten en Apeldoorn Zuid.

Vergelijkbare analyses worden ook uitgevoerd voor de gemeenten Haarlem en Zwolle.

Project:Gebiedsanalyses Apeldoorn
Locatie:
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Cultuurhistorische input bestemmingsplannen, Haarlem

In het recente verleden maakten wij diverse gebiedsanalyses voor de gemeente Haarlem, als cultuurhistorische input voor bestemmingsplannen. Deze analyses bestaan uit een schets van de ontstaans-, ontwikkelings- en functionele geschiedenis van de gebieden en een overzicht van de belangrijkste fasen in de stedenbouwkundige ontwikkeling. Verder wordt een cultuurhistorische bebouwingskarakteristiek geformuleerd. Tot slot wordt een waardering van het gebied gegeven, waarbij de belangrijkste historische structuren en cultuurhistorisch waardevolle objecten worden benoemd. 
In aanvulling deze analyses worden nu ook de 2e en 3e orde panden in kaart gebracht. In Orde 02 vallen die bouwwerken en complexen, die niet monumentwaardig zijn, dateren van vóór 1950 en vanwege hun hoge architectonische kwaliteit en/of hun plaats in de stedenbouwkundige structuur en/of als toonaangevend element in de gevelwand een belangrijke bijdrage leveren aan het stadsbeeld van het bestemmingsplangebied. In Orde 03 vallen de bouwwerken van voor 1950 van wisselende architectonische kwaliteit, die voor wat schaal en detaillering betreft passen in de gevelwanden, maar geen architectonische of stedenbouwkundige meerwaarde hebben.

Project:Cultuurhistorische input bestemmingsplannen
Locatie: Haarlem
Werkzaamheden:
Status:Onderhanden
Kaart: Zie object op kaart

Actueel

Onze specialisaties

Contact

Maak een vrijblijvende afspraak. Wij nemen zorgen uit handen! 024 - 378 67 42

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl